مربیان و منتورها

علی مهرکیش


موسس مدرسه کسب و کار فردوسی

مصطفی مکارم


طراح مدل مدرسه کسب و کار فردوسی

سجاد پورکیان


مدیر محتوایی مدرسه کسب و کار فردوسی

سارا حیدری


مدیر اجرایی مدرسه کسب و کار فردوسی

دکتر رضا صمدی


کارشناس حوزه مشاوره نوجوان

امید طلوع


مدرس تندخوانی و مربی دوره افزایش عملکرد
 

محمدجواد اکبری


معاون فنی مدرسه کسب و کار فردوسی

ابوالفضل اکبری


گوینده رادیو و کارشناس حوزه سخنوری

رضا دست پروری


منتور و مربی حوزه تئاتر و ارتباط اثربخش

زهرا قاسمی


کارشناس حوزه استعدادیابی

دکتر ملیحه فرامرزی


پشتیبان آموزشی دوره های ایده پروری

ایزدپناه


ناظر آموزشی