سخنوری و فن بیان

هدایت تحصیلی
۱۳۹۵-۰۹-۰۹
سخنرانی انگیزشی
۱۳۹۵-۰۹-۰۹

سخنوری و فن بیان